U bent hier

Over het bestuur

Binnen een schema van aan- en aftreden, wordt door de leden in de jaarvergadering een bestuur gekozen.
De taken van het bestuur zijn geregeld in het Huishoudelijk Reglement en bestaan onder andere uit het uitschrijven van Ledenvergaderingen, uitvoeren van besluiten die in deze vergaderingen genomen worden, het voeren van correspondentie, archiefbeheer en het geldelijk beheer van de vereniging.
Daarnaast participeert het bestuur actief in het overleg met de diverse commissies en uiteraard het overleg met de exploitant.
Voor nadere informatie verwijzen wij u graag naar het Huishoudelijk Reglement.
De taken/aandachtsgebieden zijn als volgt verdeeld:

1- Voorzitter (lid DB): Jos Verschuren
Taakgebieden:
 bestaande voorzitterstaken conform statuten en huishoudelijk reglement
 hospitality chain en speelrechtvormen
 communicatie/public relations
 lid van de vertrouwenscommissie “baanexploitatie”
 algemeen overleg exploitant en general manager samen met penningmeester
 ondersteuning andere bestuursleden

Toebedeelde commissies:
 commissie PR/communicatie
 commissie of werkgroep hospitality en speelrechtovereenkomsten

2- Plaatsvervangend voorzitter (lid DB): Hennie Beelen
Taakgebieden:
• bestaande taken plv. voorzitter volgens statuten en huishoudelijk reglement
• begeleiding Golfstart 1 en 2 activiteiten
• organisatie bestuur en commissiedag
• ondersteuning andere bestuursleden en veranderingsproces
• contactpersoon regionale pers
• algemeen overleg exploitant en general manager samen met voorzitter en penningmeester
• adviseur van exploitant in zaken gerelateerd aan Gemeente Brummen

Toebedeelde commissie:
• ledenwerving+behoud

3- Secretaris (lid DB): Pieterjan van Dongen
Taakgebieden :
 bestaande secretaristaken conform statuten en huishoudelijk reglement
 alle niet wedstrijd gerelateerde NGF contacten
 ICT en ledenadministratie
 samenstelling en uitgifte Vademecum i.s.m sportcommissaris
Toebedeelde commissies:

 commissie ICT
 werkgroep vernieuwing statuten en het huishoudelijk reglement

4- Penningmeester (lid DB): Gerard van Egmond
Taakgebieden :
 bestaande penningmeestertaken conform statuten en huishoudelijk reglement
 RHS ( receptie, horeca en shop)
 Marshalling
 algemeen overleg exploitant en general manager samen met voorzitter
 lid van de vertrouwenscommissie “baanexploitatie”

Toebedeelde commissies :
 commissie (of tijdelijke werkgroep) RHS
 marshals o.l.v. de head marshal
 lustrumcommissie
 handicart commissie (gezien de relatie met receptie)

5- Baancommissaris (lid AB): Wim de Vries
Taakgebieden :
 baanaangelegenheden in breedst mogelijke zin
 is voorzitter van op te richten commissie baanonderhoud
 adviseur van de exploitant inzake contract greenkeepers

Toebedeelde commissies :
 commissie baanonderhoud (voorzitter)
 werkgroep GEO certificering

6- Sportcommissaris (lid AB): Hans Mammen
Taakgebieden :
 alle sport gerelateerde zaken binnen de vereniging
 NGF wedstrijd coördinatie en contacten
 aansturing incl. lesprogramma Pro
 voorzitter wedstrijdcommissie
 wedstrijddeel Vademecum i.s.m. secretaris
 overleg/coördinatie investeringen door exploitant

Toebedeelde commissies :
 wedstrijdcommissie (voorzitter)
 regel- en handicapcommissie
 dames- en herencommissie
 jeugdcommissie