U bent hier

Het World Handicap System (WHS)

Korte introductie van het Wereld Handicap Systeem (WHS)
Op 1 maart 2021 wordt in Nederland het Wereld Handicap Systeem ingevoerd, maar hier gaat een transitieperiode aan vooraf. De achterliggende gedachte om een WHS in te voeren is geweest dat het raar is dat we in de wereld wel allemaal dezelfde spelregels gebruiken, maar niet hetzelfde handicapsysteem. Omdat spelers steeds mobieler worden, is dat steeds duidelijker geworden. Daarom hebben de R&A en de USGA dit nieuwe systeem gekozen. Puntsgewijs behandelen we hierna de belangrijkste punten van het WHS.

Algemeen
De basis voor elke in te leveren score is de bruto score per hole.
Als de spelvorm Stableford of Tegen par is, kan je op het moment dat er niet meer gescoord kan worden de bal oppakken. Voor de holes zonder score wordt in de software automatisch een netto double bogey ingevoerd. Een netto double bogey is dan dus de hoogste bruto score op een hole.

Elke bruto score over 9 of 18 holes wordt omgerekend naar een bruto resultaat over 18 holes op een standaardbaan. Dit heet het dagresultaat. De dagresultaten worden met een decimaal bepaald. Het dagresultaat wordt als volgt berekend: de slope rating voor een standaard baan (113) gedeeld door de slope rating van de gespeelde baan (SR) vermenigvuldigd met het verschil tussen de bruto score (BS) en de course rating (CR). De formule ziet er dan zo uit: (113/SR) x (y-CR).

Rekenvoorbeeld: Een dame met handicap 9, die speelt van de rode tees waar ze 12 slagen krijgt, maakt een bruto score van 85 op een baan met SR 127 en CR 73,6. Haar dagresultaat is dan (113/127) x (85-73,6) = 10,1. Deze 10,1 is de score “boven par” op een standaard baan.

De handicap van een speler wordt bepaald door het gemiddelde te berekenen van de beste 8 dagresultaten van de laatste 20 ronden.

Transitie van EGA- naar WHS-handicap
Voor de transitie van EGA- naar WHS-handicaps worden alleen scores gebruikt vanaf 2016.

Veel golfers hebben in de afgelopen jaren niet een totaal van 20 scores ingeleverd. Dit betekent dat bij de transitie van de EGA- handicap naar een WHS-handicap minder of geen scores gebruikt kunnen worden. Daarvoor wordt deze tabel gebruikt. Bij minder dan 9  ingeleverde scores blijft de handicap van de speler gelijk of nagenoeg gelijk, maar deze handicap zal erg wijzigingsgevoelig zijn als er scores ingeleverd gaan worden die significant slechter zijn. Initieel zal de handicap dan niet zoveel omhoog gaan, maar wanneer er meer slechte scores ingeleverd worden, kan de handicap snel stijgen.

Bij de transitie naar het WHS zal de overgrote meerderheid van de spelers die wel veel scores hebben ingeleverd een hogere handicap krijgen en de mate van stijging zal groter zijn naarmate de handicap hoger is. Alleen voor spelers met een handicap onder de 5 zal de handicap in de meeste gevallen gelijk blijven of zelfs zakken.

De stabiliteit van een handicap in het WHS wordt ontleend aan het hebben van 20 scores. We raden iedereen daarom aan om zoveel mogelijk scores in te leveren. Het is ook belangrijk om, wanneer de buffer uit zicht is, de ronde zo goed mogelijk af te maken. Immers, als deze slechtere score deel gaat uitmaken van de beste 8, dan wijzigt de handicap minder naarmate het dagresultaat beter is.

Overige punten

  • Een belangrijk onderdeel van het nieuwe systeem is dat alle spelers, ongeacht hun handicap, naast wedstrijdscores ook scores van qualifying ronden kunnen inleveren, zowel over 9 als 18 holes en - onder voorwaarden - ook over 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 of 17 holes.
  • Ook in het WHS is er een systeem dat op basis van ingeleverde scores een correctie toepast op de scores van die dag. In het WHS heet dat de Playing Conditions Calculation (PCC). De PCC wordt bepaald over alle ingeleverde scores van spelers met een handicap lager dan 36, voor iedere dag en voor iedere baan. (Vergelijkbaar met het eerdere CBA.)
  • Omdat deze PCC pas ’s nachts bepaald wordt, is de handicap na de ronde provisioneel totdat de PCC is toegepast, wat de volgende ochtend het geval is.
  • Daarnaast is er nog een aantal mechanismen ingebouwd om te voorkomen dat handicaps te snel stijgen of niet snel genoeg dalen.

Meer weten?
Op www.golf.nl/whs lees je meer details over het WHS. Kijk met name hier:

Natuurlijk kun je ook vragen stellen aan de regel- en handicapcommissie. 

Terminologie handicapsysteem

  • Exact Handicap: je officiële handicap tot 1 decimaal achter de komma.
  • Playing Handicap: het aantal hele slagen dat je meekrijgt over een bepaalde ronde op een bepaalde baan. Dit aantal kan gevonden worden in de Playing Handicap tabel van de baan en hangt mede af van de moeilijkheidsgraad van de baan en de kleur tee van waar af je speelt. Als een baan moeilijk is, krijg je meer slagen dan je exacte handicap en als de golfbaan makkelijk is, krijgt je minder slagen.